حساب شدن افت پول در قرض

استفتائاتدسته بندی: فقهیحساب شدن افت پول در قرض
سؤال:

اگرانسان به دیگری پول قرض دهد موقع پس گرفتن  می‌تواند تورم و کاهش ارزش پول را حساب کند و از قرض‌گیرنده دریافت کند که این سود محسوب نمی‌شود و اگر بخواهد عین همان پول را پس بگیرد ضرر به اصل پولش می‌خورد نه به سودش؟

پاسخ:

نسبت به تورم و کاهش ارزش پولی، با هم مصالحه کنند.