حکم آب کری که در اثر مجاورت با نجس تغییر کرده

استفتائاتدسته بندی: طهارتحکم آب کری که در اثر مجاورت با نجس تغییر کرده
سؤال:

 ۱. اگر آب کر بواسطۀ نجاستی که داخل آب یا بیرونش افتاده فقط بوی نجاست بگیرد نه اوصاف دیگر نجس می‌شود؟

۲. همچنین اگر بچه با بدن ملوث جایی بنشیند و آنجا فقط بوی نجاست بگیرد حکمش چیست؟

پاسخ:

۱. اگر نجاست داخل آب کر بیفتد و بوی نجاست بگیرد نجس می‌شود.

۲. اگر یقین به سرایت نجاست نداشته باشد، پاک است.