حکم آرزوی مرگ

استفتائاتدسته بندی: فقهیحکم آرزوی مرگ
سؤال:

اگر کسی دعا کند که اجلش زودتر برسد و بمیرد، آیا اشکال شرعی دارد یا خیر؟

پاسخ:

طلب مرگ، مکروه می‌باشد.