خوردن حشرات

استفتائاتدسته بندی: فقهیخوردن حشرات
سؤال:

باتوجه به اینکه استهلاک در بعض موارد موجب حلیت وطهارت است مانند خاک روی میوه یا خون داخل گوشت آیا درمورد خبایث مانند حشرات که داخل انجیر ومانندش وجود دارد نیز میتوان بامظنه ویا علم به وجود حشره خورد یاتفحص کند؟

پاسخ:

در فرض علم به وجود حشرات خوردن آن جایز نیست.