دیدن امام در نماز جماعت

استفتائاتدسته بندی: فقهیدیدن امام در نماز جماعت
سؤال:

در نماز جماعت نظر آقا در نمار جماعت صفها دیدن امام شرط است؟

دیدن امام ایا فقط برای صف اول است؟

اگر امام داخل محراب عمیق ایستاده دوطرف محراب در صف اول که امام را نمیبینند نمازشان چگونه است ؟

  بفرمایید افرادی که در اتاقهای دیگر بجماعت بستند و امام را نمیبینند نمازشان چگونه است ؟

پاسخ:

دیدن امام جماعت برای همه ی مامومین شرط نیست بلکه دیدن امام جماعت توسط یک نفر در صف اول کفایت می کند .