راه های اثبات زنای غیرمحصنه

استفتائاتدسته بندی: فقهیراه های اثبات زنای غیرمحصنه
سؤال:

با سلام. در قانون و در شرع راه های اثبات زنای غیرمحصنه به تفصیل بیان گردیده است که ۴ مرتبه اقرار عندالحاکم و یا ۴ نفر شاهد مرد شهادت دهند. حال سؤال این است که اگر هیچکدام از ادله های فقهی و قانونی اثبات زنای غیرمحصنه وجود نداشته باشد، قاضی می تواند با (علم) خود وقوع زنای غیرمحصنه را اثبات نماید؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
در مفروض سؤال علم قاضی معتبر نمی باشد.