ساقط شدن اذان واقامه

استفتائاتدسته بندی: فقهیساقط شدن اذان واقامه
سؤال:

در حرم ها…نماز جماعت برگزار میشود و اذان واقامه میگویند…و ما ازاول قصد شرکت در جماعت را نداریم و در گوشه ای دیگر، مثل خیلی ها میخواهیم نماز فرادا بخوانیم، آیا باز هم نباید برای نمازمان اذان واقامه بگوئیم؟

پاسخ:

در مفروض سؤال اگر همه فصول اذان واقامه را از شخص دیگری بشنود می تواند اذان واقامه را نگوید.