شرط انعقاد ونذر

استفتائاتدسته بندی: فقهیشرط انعقاد ونذر
سؤال:

اگر فردی نذرکند نوافل را نشسته انجام دهد ۱. آیا باید یک نماز را دوبار بخواند تامبری ذمه اش باشد ۲. درفرض اینکه نذرکرده نشسته انجام دهد اگر ایستاده اتیان کند باتوجه به اینکه فرد اکمل است مجزی است؟

پاسخ:

۱و۲ – چنین نذری منعقد نمی شود.