شرط تحقق طلاق خلع

استفتائاتدسته بندی: فقهیشرط تحقق طلاق خلع
سؤال:

آیا طلاق خلع با صرف بذل بعض یا  کل  مهریه و یا سایر حقوق محقق می‌شود و یا در کنار بذل تنفّر قلبی زوجه از زوج نیز شرط است؟ در صورتی که طلاق زوجین به خاطر مسائل دیگری همراه با بذل کل مهریه باشد ولی زوجه قلباً متنفّر نباشد آیا شرعاً طلاق رجعی باید جاری شود ویا طلاق خلعی؟

پاسخ:

در طلاق خلع تنفّر زوجه از زوج شرط است و چنانچه تنفّر نباشد طلاق رجعی جاری می‌شود.