شرط دیدن امام در نماز جماعت

استفتائاتدسته بندی: نمازشرط دیدن امام در نماز جماعت
سؤال:

در جماعت تنها یک ماموم درحال قیام امام را میبیند وافرادی که درصف اول اقتدا کرده اند کلا امام را نمی بینند حال:

۱. رویت بخشی از امام برای ماموم کافیه

۲. اتصال مامومین صف اول که با واسطه مذکور متصل اند کافی است؟

پاسخ:

۱و۲. در هر دوفرض این مقدار کفایت می کند.