شرط وثیقه و ترهین در احترام

استفتائاتدسته بندی: فقهیشرط وثیقه و ترهین در احترام
سؤال:

۱.اینکه فردی به دیگری بگوید وثیقه بگذار تا به تو وام دهم آیاا ین هم شرط موجب رباست

۲.برفرض ربا نبودن آیا میتوان با اذن وثیقه گذار در آن تصرف کرد وبعد مثل آن را به او داد؟

پاسخ:

۱.شرط ترهین مصداق ربا نیست.
۲.تصرف درآن مال با اذن یا با اجرت مانعی ندارد.