شهادت دادن بدون رعایت احکام آن

استفتائاتدسته بندی: فقهیشهادت دادن بدون رعایت احکام آن
سؤال:

آیا شهادت چند نفر (بر علیه یک نفر که نمی‌شناسند و حضور هم ندارد) بدون آنکه شهود زمان وقوع و مکان وقوع و رؤیت شخص و تفسیر موضوعی را مشخص نکنند (و نظر واحد هم باهم نداشته باشند) آیا اینگونه شهادت اشکال شرعی ندارد یا اشکال شرعی دارد؟

پاسخ:

اینگونه شهادت اعتبار شرعی ندارد و اشکال دارد.