شک در نیت تکبیر نماز

استفتائاتدسته بندی: فقهیشک در نیت تکبیر نماز
سؤال:

نمازگزاری تکبیره الاحرام می‌گوید و شک می‌کند تکبیره الاحرام اول نماز است که رکن است و بعدش تازه حمد وسوره بخواند یا این که تکبیره الاحرام قبل رکوع است و باید رکوع برود بنا به اصل، آن رو تکبیره الاحرام اول حساب می‌کند و شروع به خواندن حمد می‌کند در وسط حمد یقین می‌کند که این تکبیر قبل رکوع بوده حال تکیلف نماز اون چیه؟ آیا با بناگذاری بر تکبیر رکنی بودن، رکن نماز رو اضافه کرده و نمازش باطل است یا این که چون در واقع تکبیر قبل رکوع بوده نماز صحیح است و باید با رکوع ادامه دهد؟

پاسخ:

در مفزوض سوال نماز محکوم به صحت است و نماز را ادامه دهد .