شیوه احراز عدالت امام جماعت

استفتائاتدسته بندی: فقهیشیوه احراز عدالت امام جماعت
سؤال:

در مساجدی که به صورت گذری قصد اقتدا به امام داریم به نظر می‌رسد امکان احراز عدالت فراهم نیست چون فقط به اندازۀ اقامۀ نماز توقف داریم. در این صورت تکلیف چیست؟ آیا می‌توان اقتدا کرد؟

پاسخ:

اجتماع مأمومین حاضر که از مؤمنین هستند برای احراز عدالت، کافی است.