شیوه محاسبه مسافت شرعی

استفتائاتدسته بندی: فقهیشیوه محاسبه مسافت شرعی
سؤال:

فرضاً بین دو شهر فاصله، کم است (۱۵ کیلومتر). شخصی از شهر خود خارج می‌شود و به شهر مجاور می‌رسد (هنوز از مسافت شرعی خارج نشده است). ولی این شخص وقتی به شهر مجاور می‌رسد باید ۱۰ کیلومتر دیگر در این شهر به مسیر خود ادامه بدهد تا به مکانی برسد که کار دارد.  سؤال: آیا این شخص ۲۵ کیلومتر از شهر خود فاصله گرفته است؟ آیا رفت و برگشت او ۵۰ کیلومتر محسوب می‌شود؟

پاسخ:

داخل شهر جزء مسافت محسوب نمی‌شود.