طلاق خواستن زوجه

استفتائاتدسته بندی: فقهیطلاق خواستن زوجه
سؤال:

اھل پاکستان، طلبه جامعه المصطفی، قم، به خدمت حضرت آیت الله یک مشکل عرض می کنم که در پاکستان وقتی زندگی کردن خانم با ھمسرش مشکل می شود، خانم طلاق می طلبد، اگر ھمسرش طلاق نمی دھد، خانم دادگاہ دولتی می رود، دادگاہ بعد تفحص شش ماہ یا یک، دو سال در صورت عدم توافق، طلاق جاری می کند۔ الآن برای خانم ھای شیعه خیلی سخت است که همسرشان اجازہ صیغه طلاق نمی دھند، ولکن طلاق دادگاہ نافذ است و مردم قبول می کنند در این حال وظیفه ی خانمان چیست؟

پاسخ:

طلاق زوجه در اختیار زوج است وچنانچه ادامه زندگی برای زوجه مستلزم عسر وحرج باشد، باید به حاکم شرع مراجعه شود.