طلب حلالیت

سؤال:

نظر معظم له در مورد اینکه اگر شخصی به جهت سفر حج واجب مهیا شود، اما فرد یا افرادی از وی به جهت تهمت اثبات نشده زنا و فحاشی رکیک که بدون استناد به واقعیت به آنها توسط وی صورت گرفته باشد. حال با توجه به اینکه آنها از وی راضی نیستند، تکلیف وی چیست و آیا حج او مقبول واقع میشود.

پاسخ:

در صورتی که قبل از سفر حج رضایت طرف مقابل جلب نشود، با توبه واستغفار از گناهان ان شاءالله عمل او مورد قبول درگاه الهی قرار می گیرد.