طهارت شیء مشکوک به نجاست

استفتائاتدسته بندی: فقهیطهارت شیء مشکوک به نجاست
سؤال:

پارچه ای که از قبل بر روی آن چند قطره قرمزی که به احتمال قوی خونی بوده،را فردی بی خبر خیس می کند و بر روی سر خود و سپس صندلی ماشین گذاشته و بعد پاکت خرید را بین آن گذاشته و….حال سوال این است که وظیفه ما چیست؟

پاسخ:

چنانچه اطمینان به نجاست نداشته باشد محکوم به طهارت است.