عدول از تقلید مجتهدی به مجتهد دیگر

استفتائاتدسته بندی: فقهیعدول از تقلید مجتهدی به مجتهد دیگر
سؤال:

آیا عدول از یک مرجع به مرجع دیگر که با هم مساوی در اعلمیت هستند و با عنایت به اینکه علم به اختلاف فتاوا بین این دو مرجع تقلید در موضوعات مختلف داریم اشکالی ندارد؟

پاسخ:

در موارد اختلاف در فتوا رجوع به مجتهدی که فتوای او موافق با احتیاط می باشد لازم است.