عقد موقت بدون اضطرار

استفتائاتدسته بندی: فقهیعقد موقت بدون اضطرار
سؤال:

اگه مردی متأهل یک زن بیوه‌ای را از روی هوس صیغه کند آیا خدشه‌ای به دین و ایمانش وارد می‌شود؟ آیا همچین مردی می‌تواند عاقبت بخیر شود؟ و آیا از چشم خدا می‌افتد؟

پاسخ:

عمل مذکور منع شرعی ندارد.