فطریه ایتام

سؤال:

 فطریۀ کودکانی که در دارالایتام هستند و خیّرین، کودکان معین و یا غیرمعین  را سرپرستی می‌کنند برعهدۀ کیست؟

پاسخ:

اگر ایتام مذکور تحت سرپرستی کامل افراد خیّر هستند زکات فطرۀ آنها به عهده سرپرست است  و در غیر این صورت به عهده کسی نیست.