مستثنی بودن منزل از دِین

استفتائاتدسته بندی: فقهیمستثنی بودن منزل از دِین
سؤال:

چنانچه فردی منزلی را که از مستثنیات دین محسوب میشود را به علت مسائل فنی و به جهت بازسازی تخریب کند و قصد احیاء منزل جدید را داشته باشد، آیا ملک تخریب شده فعلی کماکان مشمول مستثنیات دین میباشد؟

پاسخ:

در مفروض سوال شخص مذکور ملزم به فروش نمی باشد واز مستثنیات دین محسوب می شود.