مطالبه ارش وخسارت ملوط از لاطی

استفتائاتدسته بندی: فقهیمطالبه ارش وخسارت ملوط از لاطی
سؤال:

۱.اگر فردی با اکراه با دیگری لواط کرده آیا ملوط میتواند برای اینکه فاعل را حلال کند از او پول بگیرد(هرچندضررجسمی ندیده)

۲.اگر ضرری جسمی ویا روحی به او رسیده آیا فاعل واجب است جبران کند؟

پاسخ:

۱.طرفین باید استغفار کند ومطالبه پول وجهی ندارد.
۲.چنانچه جراحتی در مقعد ایجاد شده باشد می تواند از فاعل مطالبه ارش کند.