نشانه های بلوغ

استفتائاتدسته بندی: فقهینشانه های بلوغ
سؤال:

من وقتی حدود۵.۶سال داشتم، اطراف آلتم موی زبر وجود داشت آیا آن موها نشانه ی بلوغ(بلوغ زودرس ) محسوب میگردد؟

پاسخ:

روییدن موی زبر وخشن در سنّ مذکور غیرطبیعی بوده و علامت بلوغ نیست.