نمازهای قضا متوفی

استفتائاتدسته بندی: فقهینمازهای قضا متوفی
سؤال:

شخصی فوت کرده خیرات زیاد می کرد ولی نسبت به نماز تارک صلاه بود حالا ورثه نسبت به نماز قضای او چه ظیفه ای دارند؟

پاسخ:

قضای نمازهای فوت شده پدر بر پسر بزرگتر واجب است.