نماز روزهای یک شنبه ماه ذی القعده

استفتائاتدسته بندی: فقهینماز روزهای یک شنبه ماه ذی القعده
سؤال:

سند نماز یکشنبه دیقعده چطور هست؟

پاسخ:

مرحوم محدث قمی این نماز را از اقبال نقل می کند. وانجام آن به قصد رجاء مانعی ندارد.