نگهداری کالا به جهت فروش در وقت گرانی

استفتائاتدسته بندی: فقهینگهداری کالا به جهت فروش در وقت گرانی
سؤال:

با توجه به تورم و گرانی اجناس اگر فردی کالایی را به زمان حال بخرد به امید آنکه در زمان گرانی آن را بفروشد کار منافی و غیر جایز انجام داده؟

پاسخ:

چنانچه از قوت ضروری مردم نباشد، مانعی ندارد.