وام زیارتی

سؤال:

بانکی برای زیارت اربعین مبلغی به عنوان وام در اختیار مشتریان خود قرار می دهد که طبق محاسبات بانکی سود آن به بیست و سه درصد می رسد.

۱) آیا گرفتن این وام برای زیارت اربعین صحیح است؟

۲) اگر فردی این وام را گرفت نمازش در این سفر چه حکمی دارد؟

پاسخ:

۱.در مفروض سؤال مصداق ربا می باشد وجایز نیست
۲. نسبت به نماز تأثیری ندارد.