وصیت به مازاد بر ثلث اموال

استفتائاتدسته بندی: ارث و وصیتوصیت به مازاد بر ثلث اموال
سؤال:

فردی قبل فوتش تمام ورثه را جمع کرده ووصیت کرده تمام اموالم برای فلان امر باشد وتمام ورثه امضا کردند حال:

۱. این وصیت تا ثلث میت است یاکل؟

۲. بعد امضاء، خود موصی یا ورثه میتوانند از کل وصیت یا مازاد برثلث برگردند؟

پاسخ:

۱. اگر واگذاری در زمان حیات برای هر مورد به عنوان تملیک یا صلح واقع شده باشد بعد از وفات وصیت کننده ورثه حقی ندارد. اما اگر چنانچه در قالب وصیت صورت گرفته ، بیش از ثلث منوط به اجازه وارث است.
۲. وصیت کننده مادامی که در حال حیات است می تواند از وصیت برگردد و نسبت به ورثه هم از پاسخ فوق روشن می شود.