وضو با آب غیر مباح

استفتائاتدسته بندی: فقهیوضو با آب غیر مباح
سؤال:

فردی با آبی که مانع شرعی داشته وضو یا غسل واجب نموده و نماز و امور دیگر مشروط به طهارت را انجام داد آنگاه متوجه شدکه آب غصبی یا وقفی و یا خاص شرب بوده حال

۱و۲ . اعمال گذشته وازحال به بعد او با این وضو و غسل چیست؟

پاسخ:

۱و۲ . در صورت جهل اعمال گذشته صحیح است اما نسبت به حال و آینده نباید با آب غصبی یا وقفی یا خاص شرب وضو و غسل انجام دهد والاّ اعمال او باطل خواهد بود.