وقف مال مورثی بدون اجازه دیگر وارثان

استفتائاتدسته بندی: ارث و وصیتوقف مال مورثی بدون اجازه دیگر وارثان
سؤال:

مالک رقبه‌ای فوت می‌نماید واحدی از وراث او بدون اذن و اجازه سایرین وراث ۱۹۸ متر از زمین مشاعی دیگر از ورثه را وقف ساخت مسجد محل می‌نماید، و برای صحیح جلوه دادن یک اقرارنامه از زبان متوفی( مورث بزرگ) بعد از فوت ایشان نگارش می‌کند، که فاقد امضا و اثر انگشت (مورث بزرگ) می‌باشد، حالیه سایر وراث متوجه انجام عمل فوق از ناحیه احدی از ورثه شده است، و راضی به وقف ملک خود نیستند، حالیه سوال:

۱. آیا نماز خواندن در مسجدی که وقفیت آن صحیح نبوده و وارث مالک راضی نمی‌باشند به چه صورت است؟

۲. آیا وقف انجام شده بدون اذن و اجازه سایر وراث صحیح است؟ یا خیر؟با وجود اینکه مسجد اعیان شده است ؟

۳. در خصوص نمازهای خوانده شده تا به امروز چه حکمی دارد و بر ذمه چه شخصی می‌باشد؟

پاسخ:

۱. در فرض مذکور نماز صحیح نیست.
۲. وقف سهم مشاع جایز است ولی نسبت به اینکه پدر وقف کرده است یا نه، این مرافعه شرعیه است که باید به حاکم شرع رجوع شود.
۳. در فرض بطلان وقف، نماز کسانی که جاهل به موضوع بوده اند صحیح است.