پرداخت زکات فطریه به فقیر بیهوش

استفتائاتدسته بندی: خمس و زکاتپرداخت زکات فطریه به فقیر بیهوش
سؤال:
  1.  فردی فقیر در شب عیدفطر در کماست می‌توان زکات فطریه را به کارت او بریزندو یا فردی مخارج او را از زکات فطریه بدهد؟
  2. اگر مریض مذکور فوت شود می‌توان مخارج دفن و ترحیم او را از زکات فطریه بدهند یا به کارتش واریز کنند؟
پاسخ:

۱ و ۲. مانعی ندارد اگر چه در فرض دوم احتیاط این است که به فقیر حی پرداخت شود.