پرداخت فطریه به صورت کارت بانکی

استفتائاتدسته بندی: خمس و زکاتپرداخت فطریه به صورت کارت بانکی
سؤال:

 آیا می‌توان بدل زکات فطره کارت خرید بدهیم که طرف از فروشگاه خاص به اندازۀ مبلغ کارت خرید کند؟

پاسخ:

مانعی ندارد.