پرداخت فطریه به نزدیکان

استفتائاتدسته بندی: خمس و زکاتپرداخت فطریه به نزدیکان
سؤال:

اگر فردی فطریه و کفاره‌اش را به عروسش بدهد که در خانۀ پسر فقیرش خرج کند و یا به داماد فقیرش بدهد که خرج دخترش کند و یا بعد تملک به دخترش دهد اشکال دارد؟

پاسخ:

مانعی ندارد.