پوشش شرعی برای مردان

استفتائاتدسته بندی: فقهیپوشش شرعی برای مردان
سؤال:

آیا امروزه پوشیدن جوراب های مچی توسط پسران نوجوان و یا جوان که قسمتی از مچ و همچنین ساق پای آن ها معمولا در معرض دید نامحرم قرار می گیرد ، دارای حرمت است و مفسده آور و یا خیر؟ و اصلاً تشخیص مفسده دار بودن آن برای شخص مکلف به چه صورت است و ناظر بر چه مواردی است؟ و در صورت مفسده دار بودن، نیز تاثیر نیت فرد که قصد مفسده از این کار نکند و یا اصلا علم به بروز فساد در آن را نداشته باشد، در حکم چیست ؟

پاسخ:

۱. پوشش پا برای مرد واجب نیست.
۲. نگاه از روی شهوت حرام است.