کیفیت اشاره به رکوع و سجود در نماز

استفتائاتدسته بندی: فقهیکیفیت اشاره به رکوع و سجود در نماز
سؤال:

به جا آوردن رکوع وسجود با اشاره یعنی چه؟

پاسخ:

یعنی شخصی که توانایی انجام رکوع وسجود را به طور عادی ندارد، سر را به نیت رکوع و سپس سجده به طرف سینه حرکت دهد واگر حرکت دادن سر هم ممکن نبود با بستن و باز کردن چشم به رکوع و سجده اشاره کند.