کیفیت مسح پا در وضو

استفتائاتدسته بندی: فقهیکیفیت مسح پا در وضو
سؤال:

آیا تمام قسمت روی پا از سر انگشت بزرگ تا برآمدگی روی پا، باید مسح شود و آب به آن برسد یا کشیدن دست هر چند بعضی از قسمت ها خشک بماند کافی است؟

پاسخ:

پهنای مسح پا به هر اندازه باشد کافی است، ولی  بهتر است به اندازه پهنای سر انگشتان باشد.