گرفتن مالیات دستگاه کارتخوان

استفتائاتدسته بندی: فقهیگرفتن مالیات دستگاه کارتخوان
سؤال:

بعضی وقتها به پول نقد احتیاج داریم وکارت میکشیم فرد صاحب کارتخوان افزون بر مبلغی که نقدابه ماداده ازحساب برمیدارد به جهت اینکه گوید بعدا باید مالیات بدهد حال

۱.این افزوده برداری چه قبلش بگوید یانه وچه مالیاتی بدهدیانه وچه کمتر یابیشتر از درصدی که عرف است برای این کار بگیردآیاشرعا رباوحرام است

۲.برفرض حرمت راه حل چیست؟

پاسخ:

مالک دستگاه کارتخوان میتواند مالیات مبلغ مذکور را ، ویا اگر مالیات نمی پردازد اجرت دستگاه را مطالبه کند.