شماره ۶۷: پاداش فراوان براى تلاش مبلّغان

akhlaq67