شماره ۷۷: تلاش محبّ دستیابى به خشنودى محبوب

akhlaq77