به سوى معرفت ۱۰۴: اتّهام بت ‏پرستى به منادى یکتا پرستى

kasha104