به سوى معرفت ۱۰۵: روحى از امر خدا، مربّى محمّد مصطفى صلى ‏الله‏ علیه ‏و‏آله‏ وسلم

kasha105