به سوى معرفت ۱۰۶: امام علیه ‏السلام بى ‏نیاز از گناه وعصیان

kasha106