به سوى معرفت ۱۱۰ : عدم عصمت، نقض غرض از نبوت و امامت

kasha110