به سوى معرفت ۱۳۷: هم سنگ قرآن شدن با عاصى و گناه‏کار بودن ؟!

kasha137