به سوى معرفت ۱۴۳: کیانند شایسته وصف «صادق»؟

kasha143