به سوى معرفت ۱۴۴: جسم پندارى خدا، برگى دیگر از انحراف مکتب خلفا

kasha144