به سوى معرفت ۱۵۲: مبناى شیعیان در توصیف خداى سبحان

kasha152