به سوى معرفت ۱۵۳: واله و سرگردان در شناخت خداى سبحان

kasha153