به سوى معرفت ۳۴: سرپیچى و توهین، کارنامه انصار و مهاجرین

kashan34